lunes, 14 de mayo de 2012

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA FESTES DE SANT AGUSTÍ

Os dejamos con las bases del segundo concurso fotográfico Festes de Sant Agustí organizado por el Centre Cultural es Vedrà.

PRIMERA.- OBJECTE DE LES BASES És objecte de les presents bases la convocatòria del II concurs de Fotografia per les Festes de Sant Agustí que es durà a terme dintre del programa de les Festes de Sant Agustí 2012, per part del Centre Cultural Es Vedrà. Degut a que disposem de la sala d’exposicions de Can Curt durant les festes, ens agradaria que tothom pogués ser membre de les mostres que allí es realitzem. Així tots els participants d’aquest concurs seran exposats durant la setmana de festes a Can Curt.

SEGONA.- PARTICIPANTS  Podran presentar-se al concurs quantes persones estiguin interessades en el mateix, individualment o en equip amb un màxim de dos fotografies per participant o grup. El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tot els concursants de les presents bases.

TERCERA.- LES FOTOGRAFIES El tema escollit per part del centre cultural per al II concurs de Fotografia Festes de Sant Agustí és lliure. Les fotografies han de ser originals i inèdites, no havent estat presentades en altres concursos i que no suposin en tot o en part, còpia o plagi d'altres fotografies publicades pròpies o d’altres. Els autors seran responsables front al Centre Cultural Es Vedrà i front a tercers, del compliment del que s’estableix a les presents bases. La impressió de les fotografies anirà a càrrec de l’autor. S’entregaran en suport rígid de 40x50 cm podent presentar la fotografia de qualsevol mida dins d’aquest suport.
Així com es presentin aniran col·locades dins de l’exposició.

QUARTA.- FORMA D’ENTREGA. Les fotografies s'hauran d'entregar en sobre tancat on figurin les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica).  Es podran entregar tots els divendres a partir de les 20:00 fins les 21:00 hores al Centre Polivalent Can Curt.

QUINTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ El termini de presentació de les obres serà des del divendres 20 Juliol fins al 17 d’Agost del 2012. Si per causa de força major fos impossible l'entrega dins dels dies i horaris establerts, contacteu amb el Centre Cultural a través del correu electrònic següent ccesvedra@santagusti.info amb la finalitat d'entregar les fotografies fora d’aquestos dies, no s'acceptarà cap fotografia després del dia 17 d’Agost del 2012.

SEXTA.- EXPOSICIÓ Totes les fotografies participants al concurs s'exposaran durant les festes de Sant Agustí fent referència al nom de l'autor de cadascuna. El lloc de l'exposició es concretarà segons el número de fotografies presentades si aquest supera la capacitat de la sala de Can Curt.

SÈPTIMA.- JURAT I DECISSIÓ El Jurat estarà format per: Dos membres del Centre Cultural Es Vedrà: president i vicepresident. Un membre de l’òrgan de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep. Un membre de cadascuna de les associacions amb domicili al poble de Sant Agustí es a dir: Associació de Ball Pagès, Associació de Veïns i Associació de Majors. La resolució del jurat es farà pública el dia de la inauguració de l'exposició. Les decisions del jurat seran, en tot cas, inapel·lables.

OCTAVA.- GRATIFICACIÓ L'autor de la fotografia guanyadora rebrà una gratificació econòmica de 100 €.

 NOVENA.- RECOLLIDA DE LES FOTOGRAFIES Els participants podran venir a buscar les fotografies presentades al Centre Polivalent Can Curt, una vegada l’exposició ha finalitzat. Els horaris per recollir-les es publicaran durant l’exposició.

DÈCIMA.- EXCLUSIONS S’exclourà del concurs qualsevol proposta que incorri en alguna de les següents circumstàncies segons el criteri inapel·lable del Jurat: - Ser entregada fora de termini - No complir alguna de les condicions de les presents Bases  - No ajustar-se estrictament a les prescripcions de les normes de presentació - Intentar influir en la decisió del Jurat pel medi que sigui - Que qualsevol persona, mitjançant escrit dirigit al Jurat, demostri que la fotografia és còpia.

ONZENA.- DUBTES I ACLARIMENTS La Junta Directiva del Centre Cultural Es Vedrà queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per l’ordre del concurs en tot el que no es prevegi a les presents Bases.  Per qualsevol dubte o aclariment els participants hauran de dirigir-se al Centre Cultural per correu electrònic: ccesvedra@santagusti.info
Toda la info aqui.

No hay comentarios:

Publicar un comentario